Arbeidsgruppa har hatt møte, og lagt planane for våren. Det vart diskutert fleire ting, og her er dei viktigaste:

Førhåndspåmelding via mail: Det blir teke imot førehåndspåmelding via epost til paamelding@lerumcup.no i perioden 19. til 22. Mars. Det skal brukes samme type skjema som vi brukte i for, og det kjem til å bli gjort tilgjengeleg oppdatert skjema. Vi vil mellom ha eit klart skille på skjemaet mellom 100 meter og 200 meter for å lette arbeidet med førehåndspåmeldinga.

Web-påmelding vil åpne 3. April, og vere open til 4.Mai.

Om det er nokon som slit med å finne overnatting, så anbefaler vi å kontakte våre samareidspartnere. Det finnes direktelinkar til desse på denne sida under Info til reisande og Innkvartering.

Innskotet på stevnene vil i år vere tilbake til 160,-/80,-. Vi ser at vi ligg høgt i forhold til dei fleste stevner, og har difor bestemt å gå tilbake til det som er vanleg for stevner i samlaget.

Vi har vidare bestemt oss for å ha lik prosedyre på standplassleiing på alle fem stevner. Det inneberer mellom anna at skyttarane vil bli gitt rimeleg tid til klargjering. Er det skyttarar som ikkje er klare når spørsmålet om klar kjem, vi det bli kommandert; “Ja er sagt. Kommando starter om 30 sekund. . Og vi har bestemt at vi skal la skytetida gå heilt ut, sjølv om alle skyttarane er ferdige med sine skudd i god tid. Det vil gjelde både 100 meter og 200 meter på alle stevner.

Vi hadde og ein diskusjon på premieplakaten vår, og om vi skulle fire litt på krava for å utløyse klassevise fellespremiar i såkalla rekrutteringsklassar. Vi enda opp med å samrøystes gå inn for det som tidlegare er bestemt. Det må vera 5 deltakarar i klassen på alle stemnene for å utløyse den klassevise fellespremieringa, slik det alltid har vore. Og det gjeld alle klassar. Dette går også tydeleg fram av premiesidene våre. Men dei andre premiekategoriane som går på tvers av klassane er man sjølvsagt med å konkurrere om sjølv om det er ferre enn 5 deltakarar i klassen.

Så hadde vi ein situasjon på ei av stevnene i fjor som gjorde at vi fekk ein del diskusjonar om korleis det skulle håndterast. Det gjaldt problem med tåke, som gjorde at arrangør måtte avbryte skytinga. Det var ingen regel i boka som tydeleg dekka dette, så vi har laga oss ei felles rutine på det. Den lyder:

“Hvis ein arrangør velger å avbryte skytinga, og det ikkje er mulig å fortsette innen rimeleg tid, så vil resultatet bli strøket, og skyttarane får heile innskotet tilbake, og skyttarane får tilbod om å komme tilbake neste dag, eller på eit seinare tidspunkt som passer for skyttaren innafor stevnetida, for å skyte om igjen. Men velger skyttaren å la sitt resultat stå, eks. ein god 15-skot, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å komme tilbake for å fullføre.”

Då håper vi å ha rydda unna dei uklarheitane, og at vi har ein felles praksis som er innafor det som skyteboka seier.

Ellers oppmodar vi om å ta kontakt om det er noko ein måtte lure på. Vi står gjerne til tjeneste. Då er det å bruke våre adresser post@lerumcup.no eller paamelding@lerumcup.no.

 

VELKOMMEN TIL LERUM CUP